سرپرست منابع انسانی: آقای رضا چراغی

 مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت 

تلفن تماس:31625336-025

اهم شرح وظایف:

1-    اعمال و اجرای قوانین و مقررات استخدامی که از طریق ستاد دانشگاه ابلاغ می گردد.

2-    پیش بینی نیازهای نیروی انسانی بر اساس خروجی نیروی انسانی، پست های بلاتصدی و افزایش جمعیت و تختهای بیمارستانی.

3-    تدوین شاخصهای عملکردی و عملیاتی مرتبط با منابع انسانی.

4-    بهبود کیفیت روند کاری پرسنل و ارتقاء کیفیت روابط انسانی با سازمان.

5-    رسیدگی به پیشنهادات و تقاضاهای واصله مربوط به تبدیل وضعیت استخدامی.

6-    کنترل حضور و غیاب کارکنان براساس تصویب نامه هیات وزیران.

7-    برنامه ریزی برای ارزیابی عملکرد کارکنان و حصول اطمینان از استقرار نظام ارزیابی کارا و مناسب.

8-    انجام امور مربوط به رفاه کارکنان، بیمه درمان و رعایت حقوق قانونی کارکنان و جلوگیری از تضییع حقوق آنان.

9-    ایجاد حس امنیت شغلی برای همکاران شایسته و توانمند.

 

 

مسئول کارگزینی: آقای رضا چراغی

 مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مدیریت 

تلفن تماس :283-02531625

اهم شرح وظایف :

1- برنامه ریزی و سرپرستی امور مختلف کارگزینی

2- صدور احکامکارگزینی از قبیل احکام انتقال ، ترمیم حقوق ،مرخصی معذوریت، ترفیع رتبه و طبقه

3-مطالعه و بررسی قوانین ، مقررات و آئین نامه ها و بخشنامه های مربوط به رشته شغلی

4- مشارکت در سهمیه و تدوین و ابلاغ بخشنامه ها ، آئین نامه ها و دستورالعملهای اجرایی

5- اتخاذ رویه ها و انتخاب روشهای مناسب جهت انجام امور پرسنلی و صدور ابلاغهای تشویق ، انتصاب ، تغییر محل خدمت

6- انجام سایر وظایف مرتبط با شغل بر اساس نظر مافوق طبق مقررات.

 

 

کارگزین: خانم خوش قدم

 مدرک تحصیلی : کارشناسی

تلفن تماس: 31625280-025

اهم شرح وظایف :

1- تهیه پیش نویس های مکاتبات کارگزینی و اداری

2- انجام امور مربوط به تعاون ، بیمه و رفاه کارکنان

3- تهیه ضوابط و دستورالعملهای لازم برابر مقرراتو ارائه گزارش به مقام مسئول

4- بروز رسانی آمار و اطلاعات پرسنلی و ارجاع به مقامات بالاتر

5- نظارت بر انجام امور مربوط به حضور و غیاب پرسنل و کلیه استعلاجی های پرسنل

 

 

 مسئول دبیرخانه: آقای مرتضی محمدی

 مدرک تحصیلی: کاردانی امور اداری

تلفن تماس: 31625129-025

اهم شرح وظایف :

1- دریافت و ثبت و توزیع نامه های داخلی ، وارده ، صادره ( نامه های پستی ، فکس ، و سامانه وزارت علوم ERP

2- بازبینی و کنترل نامه ها از جهت ضمائم و پیوست ها ، عطف ، پیرو و ااصلاح ارجاع نامه ها

3- دریافت ثبت و اندیکس نامه های وارده و ارسال به محل های ارجاعی

4- تفکیک و توزیع نامه ها ، دستورالعملها ، بخشنامه ها و دعوت نامه ها بین واحد ها

5- پاسخ به مراجعین در خصوص پیگیری و ردیابی نامه هایشان

6- انجام سایر امور محوله از طرف مقام مافوق

 

 

مسئول بایگانی : خانم قاسمی

 مدرک تحصیلی: کارشناسی

تلفن تماس: 31625280-025

اهم شرح وظایف :

1- کنترل نامه ها و استعلامات وارده به بایگانی جهت قراردادن در پرونده ها

2- نظارت بر تحویل و دریافت پرونده ها از قسمتهای مختلف

3- تشکیل پرونده ها برابر کدهای تعیین شده در جهت های مختلف

4- بایگانی و ضبط پیش نویس نامه ها و استعلامات

5- برگ شماری و شماره گذاری برگه های وارده به بایگانی

6- بایگانی نمودن کلیه برگه های وارد شده به بایگانی و قراردادن آنها در پرونده های پرسنل

7- انجام سایر امور محوله از مقام مافوق

 

 

مسئول واحدکارتکس: آقای شیری

 مدرک تحصیلی: -

تلفن تماس: 31625280-025

اهم شرح وظایف :

1-تصدی و انجام امور اداری و کارگزینی محوله  

2-انجام کلیه امور مربوط به پرسنل جدیدالورود ( نسبت به ثبت اثر انگشت)در دستگاه تایمکس و تشکیل کارت حضور و غیاب و ثبت ان در دستگاه تایمکس

3- انجام کلیه امور مربوط به حضور و غیاب پرسنل از طریق دستگاه کارتکس با هماهنگی مسئول مافوق

4- پیگیری انجام مکاتبات لازم در مورد کارکنانی که تعجیل در خروج و یا تاخیر در ورود دارند.

5- ثبت مرخصی، ماموریت و پاس های پرسنل بصورت روزانه در سیستم کارتکس

6- انجام کلیه امور محوله از مقام مافوق

معرفی همکاران حوزه منابع انسانی1