اساسنامه موسسه خیریه بیمارستانی کودکان حضرت فاطمه معصومه(س) شهر مقدس قم