معاون آموزشی مرکز آموزشی درمانی حضرت فاطمه معصومه(س)

آقای دکتر حسین حیدری

فوق تخصص بیماری های عفونی کودکان

شماره تماس : 025-31625281 https://fmh.muq.ac.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%AD%DB%8C%D8%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5-%D8%B9%D9%81%D9%88%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86