روزهای هفته صبح عصر
شنبه آقای دکتر ارجمندنیا آقای دکتر  محمدی
یکشنبه آقای دکتر ارجمندنیا آقای دکتر اشراقی
دوشنبه آقای دکتر ارجمندنیا آقای دکتر اشراقی
سه شنبه آقای دکتر  محمدی آقای دکتر ارجمندنیا
چهارشنبه آقای دکتر  محمدی آقای دکتر اشراقی
پنج شنبه آقای دکتر  محمدی -